Ciechanów

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta (UM)
  • 06-400 Ciechanów
  • pl. Jana Pawła II 6
  • Tel. +48 23 672-47-93, 0801 77-70-20 (infolinia)
  • www.um.ciechanow.pl
  • NIP: 566-00-10-467
  • REGON miasta: 000524766
  • REGON gminy: 1303778246
 • Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
  • 06-400 Ciechanów
  • ul. 17 Stycznia 7
  • Tel./fax +48 23 672-34-85
  • www.ciechanow.powiat.pl
  • E-mail: starostwo@ciechanow.pl
 • Kino "Łydynia"
  • 06-400 Ciechanów
  • ul. Strażacka 5
  • Tel./fax +48 23 672-35-09
 • Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie (PUP)
  • 06-400 Ciechanów
  • ul. Sygietyńskiego 11
  • Tel.: +48 23 672-38-44
  • www.pup-ciechanow.pl
  • NIP: 566-10-86-320
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie (WORD)
  • 06-400 Ciechanów
  • ul. Mleczarska 27
  • Tel. +48 23 673-57-00, +48 23 672-41-41
  • www.word.ciechanow.pl
  • E-mail: word@word.ciechanow.pl
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie (PWSZ)
  • 06-400 Ciechanów
  • ul. Narutowicza 9
  • Tel. +48 23 672-20-50
  • www.pwszciechanow.edu.pl
  • E-mail: rektorat@pwszciechanow.edu.pl
  • NIP 566-18-05-832
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie (NKJO)
  • 06-400 Ciechanów
  • ul. ul. Kopernika 7
  • Tel./fax +48 23 672-36-49
  • www.nkjociechanow.edu.pl
  • E-mail: nkjo@nkjociechanow.edu.pl
 • Miejski Klub Sportowy "Jurand" (MKS)
  • 06-400 Ciechanów
  • ul. 17 Stycznia 60C
  • Tel./fax +48 23 673-47-97
  • www.jurand.ciechanow.pl
  • E-mail: mksjurand@neostrada.pl
 • Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej (OZPN)
 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
  • 06-400 Ciechanów
  • ul. Powstańców Wielkopolskich 2
  • Tel./fax +48 23 672-32-71
  • www.szpitalciechanow.com.pl
  • E-mail: sszw@szpitalciechanow.com.pl
  • NIP: 566-10-19-200
  • REGON: 000311622
 • Katolickie Radio Ciechanów (KRC)
  • Częstotliwość 103,9 FM
  • 06-400 Ciechanów
  • ul. Ks. Piotra ściegiennego 18
  • Tel. +48 23 672-44-22
  • www.radiokrc.pl
  • E-mail: sekretariat@radiokrc.pl
 • Browar "Ciechan"
 • Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o. o. (ZKM)
  • 06-400 Ciechanów
  • ul. Gostkowska 83
  • Tel.: +48 23 672-23-06 (dyspozytor), +48 23 672-22-16 (centrala)
  • www.zkmciechanow.pl
  • E-mail: zkm@zkmciechanow.pl
  • NIP: 566-000-50-12
  • REGON: 130004595

O Ciechanowie

Miasto powiatowe w województwie mazowieckim, na pograniczu Wzniesień Mławskich i Wysoczyzny Ciechanowskiej, nad Łydynią. 46 tysięcy mieszkańców (2006).

Ośrodek przemysłowy, usługowy i kulturalno-oświatowy; rozwinięty przemysł: elektromaszynowy (obrabiarki, części do silników samochodowych, narzędzia, kotły), i spożywczy (mleczarski, jajczarsko-drobiarski, cukrowniczy, piwowarski, oraz przetwórstwo owoców i warzyw); ponadto przemysł poligraficzny i odzieżowy; przedsiębiorstwa budowlano-montażowe; węzeł drogowy; tłocznia gazu tranzytowego gazociągu Płw. Jamał-Europa Zachodnia; siedziba Mazowieckiej Izby Gospodarczej; corocznie odbywają się Targi Północnego Mazowsza Dobry Kontrakt; w Ciechanowie mieści się część wydziałów Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, wyższe szkoły - Menadżerska, Biznesu i Zarządzania; rozwinięte szkolnictwo średnie; działają: Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Muzyczne; Muzeum Szlachty Mazowieckiej; wiele imprez kulturalnych, m.in. międzynarodowe - Spotkania Folklorystyczne "Kupalnocka", Warsztaty Cyrkowe "Gras".

W fizjonomii Ciechanowa wyróżnia się przebiegająca południkowo, szeroka, niezabudowana dolina Łydyni (łąki i wiklinowiska). Układ przestrzenny miasta jest oparty na 2 elementach - przedlokacyjnym, nieregularnym, złożonym z grodu (tzw. Farska Góra) i osady targowej (ob. plac Kościuszko, położonych w południowej części obecnego śródmieścia, oraz - na rozplanowaniu miasta lokacyjnego odległego ok. 800 m na północ (prostokątny rynek z ulicami wychodzącymi z narożników); zabudowa rynku murowana, niska (XIX i XX w.); na miejscu częściowo wyburzonej starej zabudowy powstało nowe centrum; na północ od rynku, na prawym brzegu rzeki, leży zamek, na wschodzie miasta - dzielnica mieszkaniowa Aleksandrówka, na południu - tereny przemysłowe; na zachodzie - osiedle mieszkaniowe Bloki oraz osiedla domków jednorodzinnych.

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe - towarzystwo nauk o charakterze ogólnym, założone 1971, z siedzibą w Ciechanowie; zrzesza przedstawicieli miejscowej inteligencji - miłośników miasta i regionu ciechanowskiego; główne statutowe zadania: badanie historii i kultury regionu, jego potrzeb, popularyzowanie wiedzy o regionie: C.T.N. współpracuje z Mazowieckim Towarzystwem Kultury; publikuje wydawnictwa seryjne "Ciechanowskie Studia i Materiały" oraz "Źródła do Dziejów Ziemi Ciechanowskiej".

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

Osadnictwo od VII w.; wczesnośredniowieczne grodzisko (Farska Góra); gród wzmiankowany 1065; od XIII w. siedziba kasztelanii; częste najazdy Prusów, Litwinów, Krzyżaków; prawa miejskie przed 1400 (1350?); 1349-1526 stolica ziemi i jedna z rezydencji książąt mazowieckich, następnie do 1793 siedziba powiatu; od XVI w. starostwo grodowe; 1526 włączony wraz z Mazowszem do Korony (1547-56 oprawa wdowia królowej Bony); rozkwit w XVI i 1. połowie XVII w., ośrodek rzemieślniczo-handlowy (gł. końmi bydłem, trzodą chlewną); zniszczony w czasie wojen szwedzkich w połowie XVII w. i w wojnie północnej 1700-21 - podupadł.

1793-95 miasto wojewódzkie; od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie); w XIX w. rozwój rzemiosła i drobnego przemysłu (m.in. od 1864 browar parowy, od 1882 cukrownia, garbarnie, cegielnie); od 1877 połączenie kolejowe z Warszawą i Gdańskiem; 1916 zbudowano elektrownię, w okresie międzywojennym - wodociągi.

Xl 1914 - VII 1915 rejon ciężkich walk niemiecko-rosyjskich; VIII 1920, podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-21, zwycięstwo pod Glinojeckiem wojsk polskich nad oddziałami sowieckimi. W czasie okupacji niemieckiej wcielony do III Rzeszy; wysiedlenia Polaków do GG, 1939-44 m.in. 4 niemieckie obozy pracy przymusowej (ok. 7 tysięcy osób); zginęło kilka tysięcy mieszkańców Ciechanowa i okolic (głównie Żydów); rejon działań partyzanckich AK, BCh, NSZ, 17-19 I 1945 ciężkie walki o Ciechanów oddziałów sowieckich z niemieckimi; od II 1945 obóz przejściowy NKWD dla żołnierzy polskiego podziemia zbrojnego wysyłanych w głąb ZSRR. W 1867-1975 i od 1999 ponownie siedziba powiatu; 1975-98 miasto wojewódzkie.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Ciechanów słynie z zamku, który na bagiennych łąkach nad Łydynią wznieśli w 1 połowie XV w. książęta mazowieccy. Był ich rezydencją, a równocześnie strzegł biegnącej w pobliżu granicy z państwem krzyżackim. Po inkorporacji Mazowsza w 1526 stał się własnością królowej Bony, która przekształciła go w jedną ze swoich ulubionych rezydencji. Potem nie miał już troskliwego gospodarza. Zniszczony przez Szwedów w 1657, zamek długo pozostawał ruiną i nie wrócił już do pierwotnych funkcji. Do dziś zachowały się mury obwodowe i wieże (tzw. Więzienna i arsenał). W wieżach i piwnicach ulokowano Muzeum Szlachty Mazowieckiej (zbiory dawnej broni i zbroje, ekspozycja archeologiczna). W centrum Ciechanowa na uwagę zasługują gotycki kościół farny Narodzenia NMP z XIV w. i poaugustiański kościół Nawiedzenia NMP z XVI w. wraz z przyległym klasztorem.

Zabytki: ruiny zamku książąt mazowieckich (wznoszony etapami od około 1427-1429 do początku XVI w., przebudowa na zamek mieszkalny po 1549) z zachowanymi murami i 2 wieżami narożnymi; zespół klasztorny poaugustiański: późnogotycki kościół Nawiedzenia NMP (1. ćwierć XVI w., przebudowa 2. pol. XVII w.), zachowane skrzydło barok, klasztoru (przeł. XVII i XVIII w.); gotycki kościół parafialny Narodzenia NMP (1. połowa XVI w., odbudowywany); neogotycki ratusz (1844, H. Marconi?); budynek Banku Spółdzielczego (ok. 1920).

Źródło:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Wysoczyzna Ciechanowska

Wysoczyzna Ciechanowska (część Niziny Północnomazowieckiej). Mezoregion o charakterystycznej sieci rzecznej i stosunkowo dobrych glebach, co stanowi o jego rolniczym wykorzystaniu. Kilka obszarów jest chronionych, szczególni w miejscach urozmaiconych pod względem rzeźby i z ciekawą roślinnością. Antropopresja szczególnie typu osadniczego.

Źródło:
 1. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000

Ciechanów w liczbach

Powierzchnia miasta 32,6 km2 (3 262 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 45 902
Liczba urodzeń w 2006 roku 439
Liczba zgonów w 2006 roku 440
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 493
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 679
Ilość osób, które pracują 12 855
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 3 109
Ilość książek w miejskich bibliotekach 183 030 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 126 (o średniej powierzchni 93,4 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 75
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 4 487
Dochody miasta (gminy) 84 636 905,36 zł
Wydatki miasta (gminy) 89 197 732,21 zł
Średnia pensja w powiecie ciechanowskim 2 325,24 zł (co stanowi 88,2% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie ciechanowskim 26 779
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 16,4
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl